Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november/december 2015

3 jahre vor


Text only:

Bliver mailen ikke vist ordentligt? Se den online.

Fagligt nyhedsbrev


Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november/december 2015


Børn og unge-udvalgene får større kompetence
Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget. 
Psykolognævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen
Psykolognævnets sekretariat har siden de ændringer i ministeriernes opgaver, som den nye regering medførte, været en del af Ankestyrelsen. Vi er nu sekretariat for seks nævn.
Socialtilsynet kan ikke fastsætte vilkår om at fravige godkendelsen af et tilbud
Ankestyrelsen har i en principafgørelse slået fast, at § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn ikke har hjemmel i loven. Det er derfor ikke muligt at fastsætte vilkår om at fravige en godkendelse af et tilbud. Det drejer sig for eksempel om generel godkendelse af plejefamilier og opholdssteder. Det gælder både, når vilkåret udvider og indskrænker godkendelsen. En ansøgning om eksempelvis udvidelse af målgruppen skal i stedet behandles som en ansøgning om ændring af godkendelsen. Socialtilsynene skal gennemgå alle sager, hvor der allerede er truffet afgørelse om vilkår om fravigelse af godkendelsen.
Rigtige afgørelser i næsten syv ud af ti sager efter nye regler i sygedagpengeloven
Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne træffer korrekte afgørelser i 69 % af sagerne. Undersøgelsen viser også, at kommunerne i de fleste af sagerne følger de nye regler om revurdering, henvisning til jobafklaringsforløb og forlængelse af sygedagpengeperioden.
Nogle borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får ikke tilstrækkelig hjælp
I 60 procent af sagerne om visitation af borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade følger kommunerne gældende lovgivning og praksis. I de resterende sager - 40 procent - har kommunerne derimod svært ved at overholde regler og praksis. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse. 
To principafgørelser skal ensrette kommunernes praksis om feriegodtgørelse
Det handler om, hvordan feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen.
Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring
Ankestyrelsen fastslår ny praksis for beregning af førtidspension til danske statsborgere og statsborgere fra det tidligere Jugoslavien, som har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.
De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre  
Sidste sommer begyndte Ankestyrelsen at tilbyde faglige kurser. Interessen har været stor, og i 2016 tilbyder vi endnu flere kurser.
 
Læs hele nyhedsbrevet
Ankestyrelsen København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV, ast@ast.dk, telefon: 33 41 12 00. Denne mail kan ikke besvares.
Læs flere nyheder
Opdater eller afmeld dit abonnement på nyhedsbreve.

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019