Hoe gaat u om met de decentralisaties? - september 2013

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief september 2013
Op Eigen Kr8: een innovatieve aanpak voor decentralisaties
Op Eigen Kr8 ondersteunt gemeenten en daagt aanbieders uit om te komen tot participatie- en resultaatgericht denken in de drie decentralisaties: jeugdzorg, participatie en AWBZ-taken richting de Wmo.

ACTUEEL
Wethouder: een hondenbaan
Je zult in deze tijden maar wethouder zijn! Een tsunami van grote operaties komt op je af: van de decentralisatie van de jeugdzorg, naar hervormingen op het arbeidsmarktbeleid en de AWBZ transitie. En om het geheel nog spannender te maken: op de genoemde terreinen moeten alle schotten worden weggehaald met minder financiële middelen. Niemand kan voorbij aan de noodzaak om zich voor te bereiden op deze komende decentralisaties. De eerste stap is om voor 2014 inzicht te verschaffen hoe de schotten weg kunnen en waar de bezuinigingen straks (dus) te behalen zijn. En die zijn te behalen!  Bijvoorbeeld op de overlap van de drie decentralisatiegebieden.
Lees verder
AANBOD OP EIGEN KR8
Inzicht in samenloop van decentralisaties
Herkent u de volgende vragen:
Hoeveel inwoners in mijn gemeente maken gebruik van voorzieningen en regelingen uit de Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en WSW / Wwb / WW / Wajong? In welke mate is er sprake van samenloop van dit gebruik? Welke groepen inwoners betreft dit vooral? Wat zijn de financiën die hier op dit moment mee gemoeid zijn? Is de samenloop een tijdelijk effect of heeft deze consequenties voor vele jaren? Antwoorden die u nodig heeft om te bepalen wat u vraagt van de partijen. Ongeacht of u de vraag neerlegt op outputniveau of outcomeniveau. Wij bieden inzicht in de de antwoorden op deze vragen.
Lees verder
Sturen en monitoren van de uitvoeringspraktijk
U wilt in de voorbereiding op de transities en vanaf het moment van invoering de regie voeren over de uitvoering. Met antwoorden op vragen als:
Krijgen uw kwetsbare inwoners de ondersteuning die ze nodig hebben? Is de zelfredzaamheid toegenomen? Leveren uw aanbieders de gevraagde kwaliteit? Ben ik in control op financieel gebied?

U krijgt deze antwoorden het liefst niet in periodieke rapportages of onderzoeksrapporten, maar overzichtelijk en toegankelijk gepresenteerd.

Wij koppelen achter de schermen informatie, beleid en data en geven dit aan de voorkant weer in een uniek dashboard waardoor u een adequaat sturingsmiddel krijgt om inzicht te verkrijgen en regie te voeren. U blijft zo aan het roer en houdt zicht op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. En: u kunt het dashboard gebruiken als 0-meting bij uw uitvraag aan aanbieders.
Dit geeft houvast voor het bepalen van uw ambitie en u geeft aanbieders zicht op het vertrekpunt van de transitie.
Lees verder
Contracteren met maatschappelijk resultaat
Laat u als gemeente ook uw gedachten gaan over de wijze waarop u een transformatie in het domein van zorg, welzijn en werk kunt bewerkstelligen:
Wat vraagt de transformatie van de (huidige) aanbieders en van de gemeente? Wat kan ik als gemeente betekenen voor de aanbieders in de aanloop naar de decentralisaties? Zet ik in op gezamenlijk overleg of op een zakelijke verhouding vanaf dag 1? Welke keuze voor contracteringsvormen – binnen subsidiëren en aanbesteden – heb ik dan? Wij zien dat gemeenten zich oriënteren op nieuwe samenwerkingsvormen met aanbieders van zorg, welzijn en werk. We hebben de verschillende ‘contracteringsvormen’ op een rij gezet: van de ‘klassieke’ openbare aanbesteding en subsidieuitvraag, via maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden en het Zeeuwse model tot aan het uitschrijven van prijsvragen.
Lees verder
DO'S & DON'TS BIJ VOORBEREIDING
DECENTRALISATIES
Do's Don'ts
Zorg voor een goede 0-meting: u wilt weten waar u staat, voordat u uw ambitie bepaalt. Ga voordat de formele procedure begint in gesprek: met inwoners, met organisaties, met bedrijven en voorkom zo juridische valkuilen. Kies voor een contracteringsvorm met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk die past bij uw vraag: een outcomevraag vraagt om andere vormen dan een productvraag. Zorg niet alleen voor inbreng vanuit inhoud en communicatie, maar ook vanuit inkoop en ICT. Richt uw informatievoorziening en ICT zo in dat u het behalen van de gewenste resultaten kunt monitoren. Besteed niet aan op individuele producten uit Wmo, AWBZ en jeugdzorg en voorkom daarmee een veelheid aan deelcontracten: dit draagt alleen maar bij aan uw coördinatielast. Richt u niet alleen op de grote aanbieders: er zitten zoveel meer kanten aan de transities. Maak u niet afhankelijk van de informatievoorziening van een of enkele aanbieders. Vermijd eisen met betrekking tot standaardisering en gebruik van informatiesystemen: die leiden vooral tot een stevige verantwoordingslast bij uw aanbieders.
SERVICE
Leestip Surftips Agenda
Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking
Op 27 augustus zijn Ronald Bandell, Marjanne Sint en Liesbeth Spies aangesteld als ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking. In opdracht van VNG en het ministerie van BZK gaan zij gemeenten en regio’s ondersteunen bij de invulling en operationalisering van de samenwerkingsverbanden die worden gevormd om taken die voortkomen uit de drie decentralisaties op het sociaal domein op te pakken.
Brief aan VNG leden
awbz-wmo.nl
Een platform ter ondersteuning bij de transitie van AWBZ-zorg naar de Wmo.
kennisnetjeugd.nl
Dit platform van het NJi faciliteert bij het delen van kennis over transitie en transformatie.
www.maatschappelijk
aanbesteden.nl
Informatie om zelf aan de slag te kunnen met maatschappelijk aanbesteden.
Nationaal Transitie Congres,
11 oktober 2013
U staat voor een grote uitdaging en heeft beperkt de tijd en nog minder budget. Hoe behouden we de kwaliteit en kunnen we de decentralisaties toch efficiënt en kostenbesparend inzetten?
www.nationaaltransitiecongres.nl
Studiedag Actualiteiten AWBZ & Wmo,
13 november 2013
Een enorme operatie, visies genoeg, maar de vraag is nu hoe deze visies ook vertaald kunnen worden in concreet dóen! Maak uw concrete vertaalslag tijdens deze studiedag. www.sbo.nl
PARTNERS OP EIGEN KR8

Een unieke samenwerking
Op Eigen Kr8 staat voor een uniek samenwerkingsverband tussen Zorgplan, B&A en Infomedic. De drie bedrijven vormen met hun kennis van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten dé combinatie om gemeenten bij de decentralisaties en de nieuwe verantwoordelijkheden binnen het sociale domein te ondersteunen. Wilt u meer informatie over de drie bedrijven, klik dan op de onderstaande links.
Website  |  Reageren  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

© 2019