Hoe gaat u om met de decentralisaties? - mei 2013

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief mei 2013
Op Eigen Kr8: een innovatieve aanpak voor decentralisaties
Op Eigen Kr8 ondersteunt gemeenten en daagt aanbieders uit om te komen tot participatie- en resultaatgericht denken in de drie decentralisaties: jeugdzorg, participatie en AWBZ-taken richting de Wmo. Wij willen graag onze kennis met u delen.
U ontvangt deze nieuwbrief omdat u ook de B&A nieuwsbrief Sociaal Beleid ontvangt. Heeft u geen belangstelling, dan kunt u zich hier direct afmelden.

ACTUEEL
Zorgakkoord: Wat betekent de verdeelsleutel voor u?
Na het Sociaal Akkoord ligt er sinds eind vorige maand ook een Zorgakkoord. Een akkoord tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties (exclusief FNV AbvaKabo) en het kabinet. Het Zorgakkoord kan vooral worden gezien als een amendering van het Regeerakkoord. Alle maatregelen in de zorg waarover niet wordt gerept in het Zorgakkoord blijven overeind. Het Zorgakkoord verzacht vooral een aantal maatregelen.
Wat zijn de wijzigingen?
Lees verder
Wat zal het effect van de bezuiniging op de AWBZ zijn?
De inzet van het Kabinet is te komen tot een houdbaar systeem in de thuiszorg, waarvan kostenbeheersing en een reductie van het aantal arbeidsplaatsen onderdeel uitmaakt. Het Kabinet heeft immers ingezet op een stevige bezuiniging op de AWBZ en specifiek op de onderdelen van de AWBZ die worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Een bezuiniging die in 2014 al haar beslag moet krijgen: het streefniveau is -25%. Regeren is niet alleen keuzes maken en prioriteiten stellen, maar ook zeker vooruit zien. Vraag is dan ook hoe deze bezuiniging gaat uitpakken voor inwoners, instellingen en gemeenten.
Lees verder
Buurtgericht werken in mega-zorginstellingen: handvatten voor uw transitie
Al snel na het oprichten van Buurtzorg en het succes dat deze organisatie boekte, klonk op veel plaatsen dat zorginstellingen de omslag gingen maken of hadden gemaakt naar “buurtgericht (of wijkgericht) werken”. Wat betekent dit in de praktijk voor cliënten? En welke omslag houdt dit in voor zorgorganisaties en andere betrokkenen in deze buurten of wijken? Welke lessen kunnen eruit worden getrokken?
Lees verder
ACTIVITEITEN OP EIGEN KR8
Hoeveel interventies kent uw gemeente op AWBZ en jeugdzorg-gebied?
Vanuit verschillende opdrachten die we als Op Eigen Kr8 hebben mogen uitvoeren, zien we grote overeenkomsten tussen de decentralisatie van de AWBZ-taken en van de jeugdzorg. Het aanbod van ondersteuning en zorg is zeer versnipperd: de meeste interventies in het jeugddomein (gefinancierd door de gemeente, de provincie, vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet) bedienen maximaal 50 cliënten of cliëntsystemen per jaar, waarbij de meeste interventies daarvan zo’n 10 tot 25 cliënten per jaar bereiken.
Leveren veel verschillende interventies ook veel toegevoegde waarde?
Lees verder
Eindelijk: een geïntegreerd aanbod voor gezinnen
Op veel plaatsen in het land wordt al geëxperimenteerd met intensivering van samenwerking tussen instellingen en organisaties die na de decentralisaties vanuit de gemeenten zullen worden gefinancierd. Onder de noemer van experimenten wordt alvast ‘droog geoefend’. Wat levert dat op? Is er sprake van een algemeen beeld? En wat zijn de belangrijkste lessen? Uitkomsten uit onderzoek naar de praktijk van kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen.
Lees verder
De drie decentralisaties: heeft u zicht op overlap op cliëntniveau?
Geen beleidstuk over de drie decentralisaties vergeet te melden dat er een samenhang is met de andere decentralisaties. Heel kort is er een focus op het effect van de drie decentralisaties geweest voor een kwetsbare groep en dan met de jonge licht verstandelijk beperkte medeburgers. Eigenlijk zou je een gedegen nulmeting verwachten bij alle drie de decentralisaties. Een nulmeting is vooral van belang omdat bij invoering van het nieuwe beleid  een referentiepunt nodig is om te meten in hoeverre het nieuwe beleid straks ook daadwerkelijk leidt tot een verandering in het gebruik van voorzieningen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de samenhang op cliëntniveau in kaart te brengen.
Lees verder
DO'S & DON'TS BIJ VOORBEREIDING
DECENTRALISATIES
Do's Don'ts
Wees realistisch en bouw een overgangsperiode zodat de paradigmawisseling ook een kans krijgt Leg een heldere en scherpe vraag neer bij potentiële aanbieders die domeinoverschrijdend is Verbind niet alleen buiten, maar ook binnen de beleidsterreinen van de decentralisaties Zorg zelf voor een goede nulmeting en een instrumentarium voor monitoring Kies voor een contracteringsvorm met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk Probeer niet van te voren alles te bedenken en vast te leggen Vraag niet individuele producten uit Wmo, AWBZ en jeugdzorg van aanbieders en voorkom daarmee een veelheid aan deelcontracten/subsidierelaties Richt u niet alleen op de grote aanbieders en denk na over waarborgen om kleine aanbieders een kans te geven Maak u niet afhankelijk van de informatievoorziening over de resultaten van een of enkele aanbieders Wacht niet tot alles duidelijk is: begin niet te laat
SERVICE
Leestips Surftips Agenda
Bouwen op de kracht van burgers
VNG-notitie Lees verder
Communicatieplan drie decentralisaties
Voorbeeld van Gemeente Bergen (NH)  Lees verder
Participatie in zicht
Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg
Rapport Verwey-Jonker Instituut Lees verder
www.invoeringwmo.nl
Website van de VNG
www.divosa.nl
Dossier: Samenhang 3 decentralisaties
www.maatschappelijk
aanbesteden.nl
Alles over maatschappelijk aanbesteden om er zelf mee aan de slag te kunnen.
Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo
Zelfregie en eigen kracht in de praktijk
27 juni 2013

www.studiearena.nl
Decentralisatie AWBZ
Kansen voor vernieuwing
6 december 2012
U kunt nog meedenken over de inhoud!
www.congresawbz.nl
PARTNERS

Op Eigen Kr8: een unieke samenwerking
Op Eigen Kr8 staat voor een uniek samenwerkingsverband tussen B&A, Zorgplan en Infomedic. De drie bedrijven vormen met hun kennis van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten dé combinatie om gemeenten bij de decentralisaties en de nieuwe verantwoordelijkheden binnen het sociale domein te ondersteunen. Wilt u meer informatie over de drie bedrijven, klik dan op de onderstaande links.
Website  |  Reageren  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019