Drentsche Aa digitale nieuwsbrief nr. 21

48 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Mountainbikeroute Strubben
In het noordelijk deel van Het Strubben Kniphorstbosch is door Patrick Jansen van Tracks & Trails in nauwe samenwerking met de Fietstourclub Dobberieders een begin gemaakt met de aanleg van een mountainbikeparcours door het gebied. Het parcours van zo'n 4 kilometer door het heringerichte deel van de Strubben wordt in de toekomst aangesloten op andere moutainbikeroutes in het Drentsche Aa gebied. Naar verwachting is de route in januari 2012 klaar. Tot nu was er geen mountainbike route in het gebied. Iedereen met een moutainbike mag gebruik maken van deze (nu nog korte) route. Bij de aanleg van deze route is zorgvuldig rekening gehouden met de diverse grafheuvels en middeleeuwse karrensporen. 
Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E:  k.son@staatsbosbeheer.nl


Kinderen als woordvoerders van de Drentsche Aa natuur
Op 17 november j.l. vond de presentatie plaats van twee groepen 7/8 van basisschool Het Sterrenschip uit Assen. Zij hebben deelgenomen aan het project 'Woordvoerders van de natuur'. Op 29 september beleefden zij in dit kader een veldwerkdag op het Ballooërveld en op Kampsheide. De leerlingen ervoeren hoe het is om boer in Balloo, om schaapsherder op het veld en boswachter of visser te zijn. In het gebied Kampsheide staken de kinderen de handen uit de mouwen en schiepen ze ruimte voor de jeneverbes. Ondertussen kregen ze spannende verhalen over de jeneverbes te horen.
Tijdens de presentatie op school hielden twaalf groepen om de beurt een powerpoint-presentatie. Zij presenteerden hun belevenissen en het geleerde van de veldwerkdag. Ze waren 'woordvoerders van de natuur'.
De organisatie en coördinatie van dit onderwijsproject lag in handen van het IVN Consulentschap Drenthe. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa's , de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapherder van het Ballooërveld, de Balloohoeve uit Balloo, Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, een verhalenvertelster en Drentsche Aa gidsen van het Nationaal Park. Voor meer informatie: Agnes Bakker, IVN Consulentschap Drenthe, E: a.bakker@ivn.nl


Werkzaamheden in de Strubben
Vorig jaar hebben er diverse werkzaamheden in de Strubben Kniphorstbosch plaatsgevonden. Staatsbosbeheer wil dit gebied graag zoveel mogelijk in oude staat terugbrengen. Om cultuurhistorische elementen zoals grafheuvels weer zichtbaar te maken en om de strubben, grote meerstammige eiken weer de ruimte te geven, zijn veel bomen gerooid. Op diverse plekken zijn open vlaktes ontstaan, zoals dat in vroeger tijden ook geweest moet zijn. Staatsbosbeheer wil graag dat hier weer heide gaat groeien. De grond bevat echter nog steeds veel humus. Heide groeit met name op schrale grond met zo weinig mogelijk mineralen. In  november zijn diverse machines bezig geweest om op de open vlaktes de bovenste laag van de bodem te 'stofzuigeren'. Deze humusrijke aarde is afgevoerd. Schapen lopen in het gebied om ervoor te zorgen dat het gebied niet weer dichtgroeit met bomen.
Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


Gidsenexcursie bij Waterbedrijf Groningen
Op zaterdag 19 november hebben de gidsen van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie meegemaakt bij het Waterbedrijf Groningen. Zij hebben daar gezien hoe het zuiveringsproces van het Drentsche Aa water door het Waterbedrijf in zijn werk gaat. Het Waterbedrijf Groningen ontving de gidsen bij de oudste waterzuiveringlocatie van Nederland: De Punt in Glimmen. Hier wordt het oppervlaktewater van de Drentsche Aa, evenals grondwater, ingelaten en gezuiverd tot drinkwater voor de stad Groningen. Dit proces werd door medewerkers van het waterbedrijf uitgelegd en getoond. De gidsen kunnen nu tijdens de excursies bij de beek vertellen over wat er met het water gebeurt en vragen beantwoorden van de deelnemers. Voor meer informatie: Andrė Brasse, Coördinator Communicatie en Educatie NP & NL Drentsche Aa, E: a.brasse@ivn.nl


Kleuters beleefden herfst in Nationaal Park Drentsche Aa
Het IVN Consulentschap Drenthe organiseerde van 25 oktober tot 9 november voor scholen uit de gemeente Tynaarlo een educatief kleuterprogramma in het Nationaal Park Drentsche Aa. Gidsen van het Nationaal Park voerden het project uit. Het IVN Consulentschap Drenthe voert al jaren het NME [natuur- en milieueducatie] uit voor de gemeente Tynaarlo.
Vierhonderd kleuters beleefden de herfst in het prachtige beekdal van Oudemolen, dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Het is er prachtig in de herfst en hier bereiden dieren zich op verschillende manieren voor op de winter. Ze verzamelen en verstoppen voedsel, vreten zich vol of blijven de winter doorjagen op vis en kleine beestjes.
Om dit te kunnen ervaren kropen de kleuters in de huid van dieren die in het Nationaal Park leven, zoals de egel, de eekhoorn en de ijsvogel. De kinderen zochten als een eekhoorn naar beukennootjes, tuurden onder hout naar insecten zoals egels dat doen en bekeken verlekkerd als een ijsvogel waterbeestjes van dichtbij. Kleuters, leerkrachten, ouders en gidsen hebben dit project als zeer succesvol ervaren! Voor meer informatie: Mark Tuit, IVN Consulentschap Drenthe, E: m.tuit@ivn.nl


Succesvolle Natuurwerkdag
Zo'n 130 mensen hebben op zaterdag 5 november j.l. meegedaan aan de Nationale Natuurwerkdag op het Ballooërveld. Onder de vrijwilligers was een groot aantal kinderen. Er werd veel boom- en struikenopslag verwijderd op het heideveld. Tussen de middag was er warme soep met spek, gemaakt door de organisatoren Staatsbosbeheer en Vanboeijen. De dag werd traditioneel afgesloten met warme glühwein en chocolademelk uit dampende ketels boven vuren.
De natuurwerkdag werd op meerdere plaatsen in het Nationaal Landschap georganiseerd. Zo waren er bij Glimmen 50 mensen actief, in de Zeegserduinen 100 en bij Schipborg 20 mensen. Voor meer informatie Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


Goed bezochte bewonersavond 'Vijfsterren natuur van de Drentsche Aa'


Donderdagavond 24 november j.l. organiseerden het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een dialezing voor bewoners over de 'Vijfsterren natuur van de Drentsche Aa'. Geert de Vries, werkzaam bij IVN Consulentschap Drenthe en natuurkenner bij uitstek, nam de aanwezigen op boeiende wijze mee op een virtuele reis door het Drentsche Aa gebied. Aan de hand van zelfgemaakte beelden liet hij zien wat de natuur van het Drentsche Aa gebied zo  bijzonder maakt. Geert schetste de opbouw en samenhang van alle landschappelijke elementen en de daarbij voorkomende planten en diersoorten. De avond was zeer leerzaam en onderhoudend; zo'n 140 bewoners van het gebied bezochten de lezing.


Assen aan de Aa wil kansen benutten
De visie op de oostkant van de stad, Assen aan de Aa, is vastgesteld. Hierin zijn prikkelende ideeën vastgelegd om dit unieke gebied te versterken. Het gaat vooral om de verbinding van stad en landschap, verbetering van fiets- en wandelroutes en herstel van oude beeklopen. De visie wordt uitgevoerd al naar gelang zich kansen voordoen.
Het afgelopen jaar hebben Assenaren, agrariërs en diverse organisaties meegedacht over de visie. In het bijbehorende projecten- en ideeënboek zijn vijf gebieden benoemd als kansrijk: Amelte met o.a. meer wandelmogelijkheden en herstel van het landschap; Valkenstijn met o.a. betere benutting van open ruimte bij de Vredeveldseweg; Nijlandsloop met o.a. een fiets-/wandelpad vanuit centrum en herstel van de beek; Anreeperdiep met o.a. verbeteren van de ecologische verbinding tussen Asserbos en het Drentsche Aa-gebied; Deurzerdiep met o.a. hermeanderen van genormaliseerde delen en mogelijkheden voor waterberging.
Ook zijn acht ideeën kort uitgewerkt, zoals nieuwe fietspaden en een NS wandelroute. De gemeente en de betrokken partners zijn op zoek naar personen en partijen die ook kansen zien en willen bijdragen aan of mee-investeren in de ontwikkelingen. De visie, ontwikkeld door Strootman landschapsarchitecten, is te downloaden via www.assen.nl/florijnas Voor meer informatie: T: 14 0592 en vraag naar het projectsecretariaat Assen aan de Aa E: pfa@assen.nl onder vermelding van Assen aan de Aa


Nieuwe gastheren Drentsche Aa
Dertien Drentsche Aa gastheren en -vrouwen volgden in november j.l. de gastheerschapscursus van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. In vier middagbijeenkomsten en een excursie werden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. In het voorjaar rijden de deelnemers de bijbehorende fietstocht. Hierna ontvangen de cursisten het Nationaal Park & Nationaal Landschap certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren en gastvrouwen vormen onderdeel van het 'Levend bezoekersnetwerk', hét informatienetwerk van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. De Drentsche Aa gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. De lijst met gastheren en -vrouwen is te vinden op www.drentscheaa.nl Voor meer informatie: André Brasse, Coördinator Communicatie en Educatie NP & NL Drentsche Aa, E: a.brasse@ivn.nl


Eerste houtwallen op terrein Waterbedrijf hersteld


In een recordtempo zijn er begin november zo'n 300 nieuwe bomen en struiken aangeplant op een houtwal op het terrein van Waterbedrijf Groningen, locatie De Punt. Deze klus werd in een kleine anderhalf uur geklaard door basisschoolleerlingen van De Marke en De Meent uit Glimmen. De leerlingen hielpen zo heel concreet mee aan het herstellen van de houtwal.
Haren heeft van oudsher veel hagen en houtwallen, die vroeger voor de boeren dienden als afscheiding voor hun vee en percelen. Sinds begin vorige eeuw is meer dan zestig procent van de houtwallen verdwenen. Landschapsbeheer Groningen is samen met de Vereniging Duurzame Landbouw 'Stad en Ommeland' en de gemeente Haren een project gestart om houtwallen en hagen te herstellen.
Waterbedrijf Groningen greep deze gelegenheid aan om samen met Landschapsbeheer Groningen een educatief karakter aan het herstelproject te verbinden. Voordat  de leerlingen ´s middags in het veld aan de slag gingen, kregen ze in het kader van 'kinderen ontdekken de houtwal' les op school om zo aandacht te besteden aan het belang van de houtwallen en hagen voor natuur, mens en water. Voor meer informatie: Wiejanda Moltmaker van Waterbedrijf Groningen E: w.moltmaker@wbgr.nl


Interesse in herstel of aanleg?


Het project loopt tot 2013 en het is dus nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen voor aanleg en herstel van houtwallen en hagen in het agrarisch gebied van de gemeente Haren. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen, telefoonnummer 050-36 89 797. Het laten aanleggen of herstellen van hagen en houtwallen is kosteloos en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Groningen, Gemeente Haren en het Regiopark Groningen-Assen.


Gebiedsfonds Drentsche Aa


Afgelopen voorjaar is het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht. Dit fonds biedt iedereen de kans een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Drentsche Aa gebied. U kunt op deze manier concrete projecten steunen in het belang van behoud en herstel van het Drentsche Aa gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van monumentale bomen, het plaatsen van een landhek of het onderhouden van een schaapskudde met herder. Het fonds is een private stichting met een eigen bestuur en beoordeelt zelf de projectaanvragen. Draagt u het gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. U kunt een vrijwillige gift overmaken naar Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Voor meer informatie: Kees Folkertsma, secretaris Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. E: k.folkertsma@drenthe.nl


Nieuwe parkeerplaats Kniphorstbosch


Staatsbosbeheer heeft in het Kniphorstbosch een nieuwe parkeerplaats aan laten leggen. Tegenover landgoed De Schipborg langs de weg Anloo-Schipborg ligt een zandweg. Aan de linkerkant van deze zandweg ligt deze nieuwe parkeerplaats die per 1 februari geopend wordt. Deze parkeerplaats is gemaakt ter vervanging van de parkeerplaats verderop nabij het hunebed. Ook heeft Staatbosbeheer vanaf deze nieuwe parkeerplaats een wandelroute uitgezet die aansluit bij bestaande wandelroutes. Voor meer informatie Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


Opfriscursus natuurgidsen Staatsbosbeheer


Staatsbosbeheer natuurgidsen (regio Noord) kregen op 28 oktober de mogelijkheid om hun excursietechnieken te verfijnen tijdens een opfriscursus. In totaal 24 gidsen, waarvan een groot deel uit het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa deden hieraan mee. De cursus werd in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Oudemolen gegeven door Jan van der Meer. De cursisten kregen veel praktijkopdrachten in het Oudemolensebos om hun didactische vaardigheden te oefenen. Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E. k.son@staatsbosbeheer.nl


Oproep vrijwilligers voor natuurwerkgroep


Sinds de laatste Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november is er een nieuwe natuurwerkgroep in het Drentsche Aa gebied opgestart: Appelbergen! Appelbergen is een natuurgebied net ten oosten van Glimmen. Deze nieuwe werkgroep is voortgekomen uit de Franciscaner Werkweek. Dat is een werkweek die jaarlijks in de Appelbergen plaatsvindt. Deelnemers van deze werkweek hebben de wens vaker in de natuur te werken en tijdens de Natuurwerkdag waren er meer mensen die daarvoor voelden. Deze natuurwerkgroep zal in Appelbergen samenwerken met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen. Er is een vrijwillige coördinator voor gevonden. Er is nog ruimte voor meer vrijwilligers! Trefwoorden zijn: gezellig buiten in de natuur zijn, fysiek werk, met een groep mensen snel resultaat zien in de vorm van meer openheid in de natuur bijvoorbeeld. Voorlopig wordt er op vrijdagen gewerkt, één dag in de maand. U kunt zich aanmelden bij Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, E: k.son@staatsbosbeheer.nl


De Loop van de Drentsche Aa
In november is 'De Loop van de Drentsche Aa' verschenen, een boekje met de derde langeafstandswandeling van Het Drentse Landschap. De nieuwe route laat wandelaars ruim 150 kilometer lang kennismaken met misschien wel de mooiste beek van Nederland.
'De loop van de Drentsche Aa' kost 13,50. Begunstigers van Het Drentse Landschap betalen 11,50. U kunt het boekje bestellen via de webwinkel van Het Drentse Landschap op www.drentslandschap.nl


Op 't Kalkamp beste VeKaBo camping 2011


Vrijdag 21 oktober j.l. is camping Op 't Kalkamp van de familie Hoiting (gastheer Drentsche  Aa) in Gieten op de Kampeer en Caravanbeurs in de Jaarbeurshal te Utrecht gekozen als de beste VeKaBo camping van het jaar 2011 van Nederland. Er waren 7 genomineerden verdeeld over het gehele land. Gasten konden door middel van de website of via het formulier in de VeKaBo gids campings aanmelden voor de nominatie. De prijs werd uitgereikt door Hennie Huisman. Voor meer informatie: familie Hoiting, E: optkalkamp@hetnet.nl


Excursieprogramma 2012-2013 in de maak
Afgelopen weken is er gewerkt aan de samenstelling van het Drentsche Aa excursieprogramma 2012-2013. Tijdens een gidsenavond zijn de ideeën naast elkaar gelegd en tot een conceptprogramma samengevoegd. Voor meer informatie: Andrė Brasse, Coördinator Communicatie en Educatie NP & NL Drentsche Aa, E: a.brasse@ivn.nl


Excursieagenda


Woensdag 28 december, wandelen langs beek en es, Café Popken, Hemmenweg 2 Ekehaar, 12:00 -14:30 uur


Dinsdag 3 januari, De Strubben/Kniphorstbosch een jaar later, parkeerplaats hunebed D8, midden in De Strubben/Kniphorstbosch bij fietstunnel richting Annen, 13:00 uur


Zaterdag 7 januari, Nieuwjaarswandeling Ballooërveld, Schaapskooi Ballooërveld, Crabbeweg 2 te Balloo, 13:00 uur


Zaterdag 14 januari, wandeling archeologie in het Zwanemeerbos, Camping Zwanemeer Voorsteland 1 te Gieten, 10:00 uur


Zaterdag 21 januari, Fiets en fotografeer de winter, brink te Loon, 09:30-12:30 uur


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2018