Drentsche Aa Digitale Nieuwsbrief nr. 20

5 jahre vor


Text only:

Als u onderstaande mail niet kunt lezen, klik dan hier.

Digitale Nieuwsbrief Nationaal Park  & Nationaal Landschap Drentsche Aa


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van (actuele) ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.


Jaarverslag 2010 Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa
Het jaarverslag 2010 is op 21 juni jl. door het Overlegorgaan vastgesteld. U kunt deze downloaden van de webpagina jaarverslagen.


Bodemsanering schietbaan Anloo


De Dienst Landelijk Gebied heeft een saneringsplan ingediend bij de provincie Drenthe, voor de aanpak van de bodemverontreiniging van de voormalige 'Pistool- en schietbaan' in De Strubben-Kniphorstbosch. Het is een van de laatste klussen, dat onderdeel uitmaakt van de overdracht van het natuurgebied door het ministerie van Defensie aan Staatsbosbeheer.
Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is. De bodemsanering houdt in dat de grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker en dat het grondwater wordt opgepompt, gezuiverd en geloosd.
Het doel van de bodemsanering is de bodem weer geschikt te maken voor gebruik als natuur. Het terrein ligt in het Nationaal Park Drentsche Aa. De bodemsanering start in het derde kwartaal van 2011 en zal in de loop van 2012 zijn afgerond.
Voor meer informatie zie de website van de provincie Drenthe.


Geslaagde bewonersdag Drentsche Aa
Op 17 september j.l. organiseerde het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa de jaarlijkse bewonersdag. Ronde de negentig deelnemers reden een ochtend of een middag mee met een touringcar door het Nationaal Park. Onderweg werd door Nationaal Park medewerkers informatie uitgewisseld over het landschap, de geschiedenis en (herstel)projecten die in het gebied plaatsvinden. Een boswachter van Staatsbosbeheer nam de deelnemers mee op een informatieve excursie door het Quintusbos en de Strubben-Kniphorstbosch. Twee gebieden waar het afgelopen jaar  beheers- en inrichtingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.  Een medewerker van het Waterbedrijf Groningen vertelde over de inname en verwerking van het Drentsche Aa water tot drinkwater voor de stad Groningen. De bewonersdag wordt elk per jaar georganiseerd voor de inwoners van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Tijdens de dag vindt onderlinge uitwisseling van informatie en vragen plaats.
Voor meer informatie: Maroesja Veken, E: m.veken@ivn.nl


Opknapbeurt fietspaden Kniphorstbosch en Ballooërveld
De gemeente Aa en Hunze gaat de fietspaden door het Kniphorstbosch en over het Ballooërveld een opknapbeurt geven. Beide fietspaden zijn onderdeel van het fietspadennetwerk in het Nationaal Park Drentsche Aa. Hierbij worden de schelpenpaden voorzien van een nieuwe verhardingslaag.
Afgelopen juli is het fietspad door het Kniphorstbosch aangepakt en begin september is men begonnen met de werkzaamheden aan het fietspad over het Ballooërveld. De werkzaamheden veroorzaken enige overlast, maar de paden zijn in principe gewoon te gebruiken.
Voor meer informatie: Arnold Kleinhuis, beleidsmedewerker Groen gem. Aa en Hunze, T: 0592-267858.


Ontmoeten
'Ontmoeten', dat was het motto maandag 29 augustus j.l. op het Ballooërveld.
De Landschapsonderhoud ploeg Vanboeijen uit Anderen, werkte die dag samen met een grote groep jongeren uit diverse landen. Zij kwamen in het kader van het SIW, Stichting  Internationale Vrijwilligersprojecten, die elk jaar voor Staatsbosbeheer belangeloos diverse natuurklussen uitvoeren. Dit jaar werkten jongeren uit o.a. Rusland, Japan, Tsjechië, Frankrijk en Wales, zij aan zij met de groene ambassadeurs van Vanboeijen. De Landschapsonderhoud ploeg  werkt al sinds jaar en dag voor Staatsbosbeheer en zijn pioniers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening voor mensen met een beperking.
Op deze dag werkten ze samen om een gedeelte van de oude tankgracht te ontdoen van jonge opslag van boompjes. Doel hiervan was om de tankgracht zichtbaarder te maken en de heide vrij te zetten.
Voor meer info: Marten van Dijken, medewerker Vanboeijen T: 06-12990243.


Woordvoerders van de natuur


In september vindt het basisonderwijs-veldwerkproject 'Woordvoerders van de natuur' plaats op het Ballooërveld voor leerlingen van groep 8 uit Assen. Het IVN Consulentschap Drenthe organiseert dit onderwijsproject voor het Nationaal Park Drentsche Aa. De uitvoering gebeurt in samenwerking met St. Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapsherder van het Ballooërveld, boer Paasman van de Balloohoeve, Staatsbosbeheer, de Hengelsportfederatie, een verhalenvertelster en gidsen van het Nationaal Park. Ruim honderd leerlingen van groep 8 van twee basisscholen uit Assen gaan het Ballooërveld op om te ervaren hoe het is om boer te zijn, om schapen te weiden, om boswachter of visser te zijn. Ook steken zij in  het gebied Kampsheide de handen uit de mouwen en helpen ze de jeneverbes, waarover ze spannende verhalen te horen krijgen. Op school houden ze een presentatie over hun natuurervaringen, waarbij ze met recht de woordvoerders van de natuur zijn.
Voor meer informatie: Maroesja Veken, medewerker C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, E: m.veken@ivn.nl


De Loop van de Drentsche Aa


Kennismaking met alle facetten van het Nationaal Landschap
Binnenkort verschijnt De Loop van de Drentsche Aa. Na boekjes met wandelingen langs de Reest en het Oude Diep is dit de derde langeafstandswandeling van Het Drentse Landschap. De nieuwe route laat wandelaars ruim 150 kilometer lang kennismaken met het landschap van de Drentsche Aa.


Bedenker van De Loop van de Drentsche Aa, Roelof Huisman uit Assen, heeft er een verrassende tocht gemaakt. U kunt de route in beide richtingen lopen. De Loop van de Drentsche Aa kost 13,50. Begunstigers van Het Drentse Landschap betalen 11,50.
De Loop van de Drentsche Aa is een samenwerkingsproject van Stichting Het Drentse Landschap met Staatsbosbeheer en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Provincie Drenthe, Nationale Postcode Loterij, Gemeente Assen, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Groningen, Gemeente Midden-Drenthe en het Waterbedrijf Groningen.
Voor meer informatie: http://www.drentslandschap.nl


Laatste werkzaamheden Strubben-Kniphorstbosch en ATB-route
In september wordt er weer gewerkt in de Strubben. Het gaat om de laatste werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied. Er worden nog enkele stronken verwijderd en op enkele plaatsen wordt het strooisel verwijderd om de kieming van heide te bevorderen.
Staatsbosbeheer heeft vergunningen aangevraagd voor de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening en de ATB-route. Zowel de omgevingsvergunning als de Monumentenvergunning zijn verleend, maar de laatste ligt nog tot 7 oktober ter inzage.
Het bedrijf Tracks & Trails van de bekende mountainbiker Patrick Jansen is in de arm genomen om een aantrekkelijke ATB-route te ontwerpen. Staatsbosbeheer werkt hierin samen met één van de grootste fietsclubs uit de omgeving: de Dobberieders uit Zuidlaren. 


Noordelijke parkeerplaats


Om de waarde en de beleving van het paraboolduin te behouden, wordt de noordelijke parkeerplaats  afgesloten. Er is inmiddels bij de gemeente Aa en Hunze een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening aan de Borgweg (t.o. Landgoed De Schipborg). Tot de realisatie van de nieuwe parkeervoorziening blijft de noordelijke parkeerplaats aan de Strubbenweg open.
Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, T. 06-51576829.


Vrijwilligers ontdekken zeldzame Draadgentiaan in Drenthe
Tijdens een plantenexcursie in boswachterij Grolloo is het zeldzame plantje Draadgentiaan aangetroffen. Het is de tweede recente vindplaats van deze Rode Lijst soort in Drenthe. De vondst werd gedaan door vrijwilligers van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe.
Zowel de plantenzoekers als eigenaar Staatsbosbeheer zijn blij met de vondst. Draadgentiaan is een zeldzame soort die als 'bedreigd' op de Rode Lijst staat vermeld. In Drenthe is de soort na tientallen jaren van afwezigheid verder alleen bekend van het Eexterveld, waar zij een aantal jaren geleden voor het eerst werd aangetroffen. De plek waar Draadgentiaan nu is ontdekt maakt deel uit van het natuurontwikkelingsproject Holmers-Halkenbroek. Dit gebied is een van de brongebieden van de Drentsche Aa. Tien jaar geleden is hier de waterhuishouding hersteld en is de landbouwgrond afgegraven tot op de beekleem.
De draadgentiaan is zeer onopvallend: het heeft iets van een vertakte speld met een flinke gele speldenknop of een open zeer fijn bloemetje met vier kroonblaadjes.  Je moet ervoor op de knieën om hem te vinden. Bij een nadere blik op Dwergvlas kwam ook Draadgentiaan aan het licht.
Voor meer informatie: boswachter Pauline Arends, T: 06-51416929.


Gastheerschapscursus Drentsche Aa


In november organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa weer een Gastheerschapscursus. Ondernemers in het gebied worden in vier maandagmiddagen geschoold in de geologie, de cultuurhistorie, en in de natuur van het Drentsche Aa gebied. Op die manier kunnen zij de mensen wegwijs maken in het gebied en hen voorzien van informatie. Inmiddels zijn al zo'n 90 gastheren en gastvrouwen actief. De bedrijven zijn herkenbaar aan het gevelbordje bij hun entree en vormen onderdeel van het Levend Bezoekersnetwerk. Ondernemers die zich nog willen aanmelden voor de cursus kunnen dit doen bij André Brasse, coördinator C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, E: a.brasse@ivn.nl


Aanleg recreatief knooppunt Gasteren
Direct na de zomervakantie is gestart met de aanleg van het recreatief knooppunt bij Gasteren. Het knooppunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe parkeer- en informatielocatie aan de noordkant van het Ballooërveld (Galgenriet) en het opknappen van de bestaande parkeerplaats bij de Gasterse Duinen. Het recreatief knooppunt Gasteren is onderdeel van het 'Levend Bezoekersnetwerk' Drentsche Aa. De twee parkeerlocaties zijn bedoeld voor bezoekers van de natuurgebieden Ballooërveld/De Heest en de Gasterse Duinen. Een adequate bewegwijzering naar- en tussen beide parkeerlocaties draagt naar verwachting bij aan het verminderen van de parkeerdruk op de brink in Gasteren. Met de nieuwe parkeer- en informatielocatie bij het Ballooërveld (circa 50 parkeerplaatsen) komt de bestaande kleine parkeerplaats verderop richting Loon te vervallen.
Bij het ontwerpproces zijn Stichting Het Drentse Landschap en Vereniging Dorpsbelangen Gasteren betrokken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Lareco uit Assen en zal volgens planning voor de winter worden afgerond. De aanleg van het knooppunt wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Drenthe en de gemeente Aa en Hunze.


Gerealiseerde toegangspoorten (TP) en knooppunten (KP)
TP Noord (Wedbroeken) - gemeente Tynaarlo
TP Oost (Anloo) - gemeente Aa en Hunze
KP Oudemolen - gemeente Tynaarlo
KP Anloo/Kniphorstbosch - gemeente Aa en Hunze
KP Anderen (Hagenend) - gemeente Aa en Hunze
 
Nog in voorbereiding:
KP Balloo (bij Ballooërveld) - gemeente Aa en Hunze
KP Schipborg - gemeente Aa en Hunze
TP West (Assen/Deurze) - gemeente Assen in overleg met Aa en Hunze
 
Voor meer informatie: bij André Brasse, coördinator C&E Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, E: a.brasse@ivn.nl


Staatsbosbeheer fair trekt ruim 4500 bezoekers
18 September vond in het bos bij het Boomkroonpad de Staatsbosbeheer fair plaats. Deze fair wordt jaarlijks op de derde zondag in september georganiseerd. De route van ongeveer anderhalve kilometer door het bos werd bezet door kramen en tal van activiteiten. Een afwisseling van markt, informatie, uitdagende activiteiten, demonstraties en kinderactiviteiten
Voor meer informatie: Jose van Eldik, boswachter Staatsbosbeheer, E: j.eldik@staatsbosbeheer.nl


Kansen voor Assen aan de Aa
Assen aan de Aa, zo heet de visie die de gemeente Assen onlangs heeft opgesteld over het gebied aan de oostkant van de stad. Een van de ambities is om de stad beter te verbinden met het landschap en om de beken in het stadsbeeld terug te halen en recreatieve routes te verbeteren. Een voorbeeld is de Nijlandsloop. Het idee is om deze beek te herstellen en barrières op te heffen. Door een naastgelegen wandel- en fietsroute ontstaat een groene verbinding tussen het centrum van Assen en de Drentsche Aa. De visie is het resultaat van een interactief proces met diverse organisaties die zich inzetten voor natuur en landschap, agrariërs in het gebied en inwoners van de gemeente Assen. Binnenkort wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie wordt uitgevoerd al naar gelang zich kansen voordoen. Er wordt gezocht naar samenwerking tussen overheden, bedrijven, organisaties en burgers. Meer weten? Op 3 oktober is er een informatiebijeenkomst om 19.30 uur in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen. Aanmelding via www.assen.nl Vanaf 1 november is de visie hier ook te downloaden.
Voor meer informatie: Pieter Gautier E: p.gautier@assen.nl


De raaf weer terug in Midden Drenthe?


De raaf is de grootste kraaiachtige van ons land en al enige tijd uit Drenthe verdwenen. De laatste tijd worden er weer ravenparen in Drenthe gesignaleerd in het Drents Friese Wold als in de boswachterijen Gieten-Borger en Grolloo-Hooghalen. Ze zijn in het afgelopen voorjaar en in de zomer regelmatig gehoord en gezien. Raven hebben een groot territorium, dus waarschijnlijk betreft het hier hetzelfde ravenpaar. Er is nog geen broedgeval gevonden. Staatsbosbeheer hoopt dat de raaf zich in de drentse bossen thuis voelt en dat er in 2012 een paar zal gaan broeden.
Voor meer informatie: Pauline Arends, boswachter Staatsbosbeheer, E: p.arends@staatsbosbeheer.nl


Kavelruil in de omgeving van Elp


In het agrarisch gebied rondom Elp blijken goede mogelijkheden te zijn om de landbouwstructuur te verbeteren. Daarom heeft de Landinrichtingscommissie Drentsche Aa voor de grondeigenaren in dit deel van het landinrichtingsproject een bijeenkomst georganiseerd om uitleg te geven over de mogelijkheden en voordelen van kavelruil. De belangstelling hiervoor bleek groot te zijn.
In individuele wenszittingen hebben de eigenaren vervolgens aangegeven welke grond zij willen uitruilen en welke ze daarvoor in de plaats wensen. Met de uitkomsten van de wenszittingen is de door de Landinrichtingscommissie ingestelde Begeleidingscommissie Kavelruil op dit moment aan de slag met het maken van een ruilplan. Voor meer informatie: Arjan van Lubek, Medewerker gebiedsontwikkeling Dienst Landelijk gebied, T: 06-52401227.


De grote weerschijnvlinder
De grote weerschijnvlinder is een voor Nederland zeer zeldzame vlinder. Het is een vrij grote vlindersoort, waarvan het mannetje een prachtige blauwe tekening op de vleugel heeft. In de zomer van 2011 is de vlinder voor het eerst op meerdere plekken in Drenthe gesignaleerd. In Hooghalen is hij één keer gezien, in Gieten-Borger zelfs vijf keer. Misschien dat dit het begin is van een kleine populatie, maar hiervoor moeten we echter eerst afwachten wat er in 2012 wordt waargenomen. Voor meer informatie: Pauline Arends, boswachter Staatsbosbeheer, E: p.arends@staatsbosbeheer.nl


Duurzaam bosbeheer bij Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft in het Drentsche Aa gebied enkele grote boswachterijen. In al deze boswachterijen beheert Staatsbosbeheer het zogenaamde multifunctionele bos. Dit betekent dat zowel recreatie, natuur als houtproductie belangrijk zijn. Elk jaar wordt er volop hout geoogst in de bossen. Toch wordt er minder geoogst als dat er elk jaar aan hout bijgroeit. De selectie van bomen die geoogst worden en bomen die voor de toekomst mogen blijven staan wordt door de boswachter nauwkeurig afgewogen. De uiteindelijke oogst gebeurt niet meer met de motorzaag, maar machinaal met grote houtoogstmachines. Dit is een indrukwekkend schouwspel. Staatsbosbeheer organiseert in oktober twee houtoogstexcursies bij het Boomkroonpad. Tijdens deze bijeenkomst wordt in het veld uitgelegd hoe de keuze van wel of niet oogsten tot stand komt. Ook is er een demonstratie met een grote houtoogstmachine. Datum: dinsdag 18 oktober en dinsdag 25 oktober om 11.00 uur. De kosten zijn 4,- voor volwassenen en 2,00 voor kinderen. Opgeven via T: 0592-377305 of E: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl


Activiteitenkalender Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa


zondag 9 oktober Paddenstoelenherfstwandeling 14.00 uur Pannenkoekenboerderij Brinkzicht te Gasteren


woensdag 19 oktober Jeneverbes en paddenstoelenexcursie 14.00 uur Café de Drentsche Aa te Schipborg


zaterdag 22 oktober Speuren naar sporen voor kinderen 09.00 uur Parkeerplaats Pinetum langs de weg tussen Anloo en Anderen


zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht: excursie Ballooërveld 19.30 uur Schaapskooi Ballooërveld, Crabbeweg 2 te Balloo


zaterdag 5 november Fiets- en fotografeer de herfst 09.30-12.30 uur Brink te Loon


privacy policy  -  
inschrijven  -  
uitschrijven  -  
newsletter powered by webalive

Drentscheaa.nl

Kategorien: Umwelt | Natur Grafschaft Wochenende weg
Alter: 7 - 13 Jahr 14 - 18 Jahr 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019