Bruikbare evaluaties en effectmetingen - B&A juni 2014

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief Beleid & Monitoring
juni 2014
Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties die de gemoederen bezighouden. Deze maand:

Ingewikkelder kunnen we het niet maken

Nog een paar maanden en dan is het zover: jeugdzorg, grote delen uit de AWBZ en nagenoeg het volledige economische participatie vraagstuk zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hoewel het meeste werk in de voorbereiding is gedaan, zijn het ook spannende maanden. Spannende maanden omdat gemeenten en zorgaanbieders aan de fase van contractvorming toe zijn. De meicirculaire gemeentefonds 2014 biedt hiervoor kaders binnen het beschikbare budget. Wat staat er te gebeuren met het zorgaanbod? Lees verder
| Meer weten? Contact Peter van der Loos
Onderzoek vraag en aanbod in de kinderopvang
In 2012 onderzocht B&A in opdracht van het ministerie van SZW vraag en aanbod in de kinderopvang. Resultaat was een rekenmodel dat aantoonde dat een aanbod met minder uren op de dag en de mogelijkheden om geen opvang in te kopen gedurende de schoolvakanties zou leiden tot aanzienlijke besparingen voor ouders en overheid. Medio 2014 wil het ministerie van SZW weten of de kinderopvangorganisaties meer beperkte contracten of flexibele contracten zijn gaan aanbieden om beter te kunnen voldoen aan de vraag van ouders. In de maanden mei-juni onderzoekt B&A tezamen met haar partner Pelosa de huidige stand van zaken. Lees verder
| Congres Op 19 juni is over dit onderwerp het congres Kinderopvang à la carte.
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Evaluatie van de Transparantiebenchmark
In de zomer van 2013 evalueerde B&A de effectiviteit en efficiëntie van de Transparantiebenchmark en verkende mogelijke toekomstscenario’s. De Transparantiebenchmark biedt inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse  ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. De evaluatie wees onder meer uit dat het instrument  bijgedraagt aan een toename van de transparantie in maatschappelijke verslaglegging en een positieve uitwerking heeft op het MVO-beleid van ondernemingen en binnen sectoren. De kamerbrief met de de resultaten van de evaluatie is begin mei naar de Tweede Kamer verzonden. Lees verder en download het rapport en/of de kamerbrief
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Audit aansturing ondersteuningsinstellingen Utrecht
B&A onderzocht in opdracht van de provincie Utrecht de kwaliteit van de aansturing door de provincie van een zestal ondersteuningsinstellingen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van artikel 217a van de provinciewet. Het onderzoek was gericht op leren en niet op verantwoording en moest tevens duidelijkheid geven over het eigen functioneren. Met de resultaten van het onderzoek kan de aansturing door de provincie van deze instellingen verbeterd worden. Lees verder en/of download het onderzoek
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie van de provincie Utrecht op het brede terrein van kwaliteit van de leefomgeving. Nu ze vijf jaar functioneert is er reden voor een evaluatie. B&A voert deze evaluatie uit. Daarbij wordt niet alleen teruggeblikt maar ook vooruitgekeken. De rol van de provincie is namelijk aan verandering onderhevig door veranderende maatschappelijke opgaven, door decentralisatie van rijkstaken, door de komst van de nieuwe omgevingswet. Doel is de PCL blijvend van toegevoegde waarde te laten zijn. Lees verder
| Meer weten? Contact Oscar Papa
Rekenkameronderzoek naar Regionaal Investeringsfonds
Binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland is in 2008 een Regionaal Investeringsfonds (RIF) ingesteld ten behoeve van een aantal specifiek genoemde projecten die van groot regionaal en infrastructureel belang worden geacht. De gezamenlijke rekenkamercommissies van de bij het RIF betrokken gemeenten gaven B&A opdracht te onderzoeken in hoeverre het samenwerkingsverband Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het RIF. Begin mei gaf Yermo Wever een toelichting op het rapport aan de Commissie Regionale Zaken. Lees verder en download het rapport
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Leestip
Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 - 2012
download of bestel via het SCP
Contracteren voor maatschappelijk resultaat
B&A onderscheidt drie hoofdvormen van contracteren: inbesteden, aanbesteden/subsidiëren en doordecentraliseren. Op onze website beschrijven we deze vormen van aanbesteden. Lees verder
  Agenda
Congres Kinderopvang à la carte, 19 juni 2014
Congres over aanbodmodellen binnen de kinderopvang.
| info & inschrijven
BB debat: Nieuwe informatiestromen in het sociaal domein, 19 juni 2014
| info & inschrijven
      
B&A  is een vernieuwende advies- en uitvoeringsorganisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer
CONTACT

Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Yermo Wever
Adviseur
y.wever@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
ONDERDEEL B&A
  
  

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

© 2019