B&A nieuwsbrief, thema Jeugd - maart 2013

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Jeugd
maart 2013
Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor overname

Ruim honderdduizend kwetsbare kinderen dreigen in de steek te worden gelaten als de gemeenten in 2015 de jeugdzorg moeten gaan organiseren. Dat zegt Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Provincies stoten de jeugdzorg per 2015 af, maar gemeenten hebben nog 'geen concreet idee' hoe zij dit moeten overnemen. Volgens Kamps moet het kabinet zo snel mogelijk een 'jeugdakkoord' sluiten met gemeenten en de zorginstellingen. Daarin moet worden vastgelegd hoe de taken en het geld worden verdeeld. Nu weet nog geen enkele gemeente wat het budget is in 2015. Lees bericht op www.volkskrant.nl  
Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Waarom is de ene jongere succesvol en de andere niet?

Waarom is de ene jongere met een licht verstandelijke beperking succesvol in termen van arbeidsparticipatie en de andere niet? B&A voert voor het Kenniscentrum UWV een onderzoek uit naar kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Een belangrijk fundament in de onderzoeksaanpak is dat gekeken wordt vanuit de jongeren zelf naar de beperkte kansen op arbeidsparticipatie. Dit heeft als voordeel dat niet alleen met professionals wordt gesproken maar vooral ook met deze jongeren (en ouders) over hun ervaringen op school, in zorg, op stage, op de werkplek, met de werkgever, met collega’s op het werk en met de jobcoach. Lees verder
| Meer weten? Contact Peter van der Loos

De Haagse Samenwerking - ontschot zorgaanbod multiprobleemgezinnen
De Haagse Samenwerking is een experimenteel samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag (programmabureau Jeugd) en haar partners in het (geïndiceerde) hulpverleningsveld. In 2011 en 2012 heeft B&A de samenwerking gemonitord en geëvalueerd. De Haagse Samenwerking richt zich op een specifieke groep van vijftien multiprobleemgezinnen die geïndiceerde zorg (zouden moeten) ontvangen, waarbij aanbod uit het lokale en regionale veld integraal en vraaggericht wordt ingezet. Deze hulpverlening wordt ‘ontschot’ aangeboden ongeacht de aanwezigheid van de vereiste indicaties en wachtlijsten. Het experiment mag een succes worden genoemd. Veruit de meeste gezinnen zijn daadwerkelijk geholpen met de Haagse Samenwerking. Met name het aantal kinderen dat zich in een risicosituatie bevond is drastisch afgenomen. Lees verder 
| Meer weten? Contact Yermo Wever
| Rapport De Haagse samenwerking
Edutainment - ken je talenten en laat ze zien

De huidige maatschappij vraagt dat je jouw talenten kent en laat zien. Bij minder kansrijke jongeren zijn de talenten vaak minder zichtbaar en zij krijgen bovendien niet altijd de gelegenheid deze te mogen tonen. De methodiek Edutainment biedt coaches een kans met groepen jongeren talenten zichtbaar te maken en ten gelde te laten komen voor de jongeren. De Hogeschool van Amsterdam, sector social work, vindt de methodiek zo waardevol dat ze deze heeft opgenomen in haar curriculum van de derdejaars SPH en MD studierichtingen. B&A schreef het programma en voerde samen met interne en externe docenten het programma uit voor 40 studenten. Lees verder
| Meer weten? Contact Jeroen Weekenborg

Jongerencoaches de wijk in
Met ingang van 2013 heeft PIT 010 (uitvoering B&A en Aafje) van deelgemeente IJsselmonde een aanvullende opdracht gekregen om het jongerenwerk vorm te geven. De jongerencoaches hebben als voornaamste taak om jongeren in IJsselmonde te stimuleren en te ondersteunen naar volwassenheid. Hierbij gaat het niet alleen om jongeren met problemen of jongeren in de schuldhulpverlening. Zo kan het zijn dat jongeren bijvoorbeeld interesse hebben in dans, muziek, sport of scholing. De jongerencoaches gaan actief de wijk in op zoek naar de vraag naar bepaalde behoeftes om dit vervolgens samen met de jongeren en met ondersteuning van instanties mogelijk maken. Lees meer 
| Meer weten? Contact Paul dos Reis
Kostprijs en keuzevrijheid in de kinderopvang
Hoe is de kostprijs van de kinderopvang opgebouwd, hoeveel keuzevrijheid werd ouders in 2012 geboden, wat is de behoefte van ouders in termen van uren en dagen en wat het effect is van meer keuzevrijheid voor ouders op de uurprijs van kinderopvangorganisaties indien de winstmarge gelijk wordt gehouden? B&A deed onderzoek voor het ministerie van SZW. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat het aantal weken en uren dat ouders voor kinderopvang betalen afwijkt van de uren die ze daadwerkelijk afnemen. Zie ook de kamerbrief van minister Asscher over flexibiliteit in de kinderopvangmarkt. Bovendien blijkt dat opvang te duur is geworden. Niet omdat de overheid op de opvang bezuinigt, maar omdat de kostprijs veel te hoog is opgelopen.
| Meer weten? Contact Yermo Wever
| Rapport Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders 
Leestip

Ontwikkelingen decentralisatie Jeugdzorg
VNG houdt de ontwikkelingen bij. Lees de stand van zaken tot 7  maart 2013 via www.vng.nl

Congres gemist?
Jeugd in onderzoek 2013 (maart)
Dit congres stond in het teken van de transformatie en transitie van de zorg voor jeugd. De focus daarbij was gericht op de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan de zo beoogde sterkere positie van kinderen en opvoeders in het nieuwe jeugdstelsel. Bekijk de videoregistraties van diverse bijdragen op het congres via  www.jeugdinonderzoek.nl.
Agenda
Landelijk symposium verantwoord sturen in tijden van transitie,
28 maart 2013

Hoe kan het jeugdzorglandschap er bijvoorbeeld uitzien na de transitie?
Informatie: congresburo.com
Congres Integrale Jeugdzorg,
20 juni 2013
Maatwerk leveren! Meer doen met minder! De eigen kracht gebruiken en dichtbij de kwetsbare groep staan! Bekende uitspraken wanneer het gaat om jeugdzorg. Maar uiteindelijk gaat het om een gezin en dat vraagt om een stevig plan van aanpak. Daarbij moeten gemeenten de regisseur zijn en de professional moet de ruimte krijgen om zijn werk te doen. Hoe gaat dit in de praktijk?
www.reedbusinessevents.nl
B&A is een vernieuwende uitvoerings- en adviesorganisatie met een publieke missie én passie voor de publieke zaak.
www.bagroep.nl
Social media
Volg ons op:
 
      
Contact 
     
Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Peter van der Loos
Adviseur
p.loos@bagroep.nl
Adres
  
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor
 
Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving

Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl www.bagroep.nl
B&A IN DE UITVOERING
en IN SAMENWERKING

Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019