B&A nieuwsbrief, thema Bestuur & Governance - september 2012

6 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Bestuur & Governance
september 2012
B&A is volop aan de slag met diverse mooie projecten. U leest erover in deze nieuwsbrief. Wij nodigen u ook uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website www.bagroep.nl. Voor nu veel leesplezier met onze nieuwsbrief!  
Regie op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten
B&A is sinds begin 2009 als programmamanager en projectleider betrokken bij de regie op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten in de provincie Gelderland. Deze regie heeft zich gericht op de oprichting van zeven omgevingsdiensten en heeft een proces van samenwerking doorlopen. In 2009 is er een intentieverklaring ondertekend door 56 gemeenten, de waterschappen en de provincie. Daarna heeft de verdere uitwerking plaatsgevonden met als doel om in 2013 zeven uitvoeringsdiensten operationeel te hebben. Lees meer 
| Meer weten? Contact Gerard Nieuwe Weme.
Bestuurskrachtonderzoek Waterschap Hollandse Delta
De focus van het bestuurskrachtonderzoek van Waterschap Hollandse Delta ligt op de strategische en tactische kant van het bestuur. Het waterschap wil op basis van het onderzoek leren om zich te verbeteren. In het onderzoek dat B&A uitvoert in opdracht van het Waterschap wordt een normenkader gehanteerd dat is gebaseerd op het model van de Unie van Waterschappen. Voor het feitelijke bestuurskrachtonderzoek wordt naast het algemeen functioneren van het waterschap een viertal concrete langlopende projecten langs dit normenkader gelegd. Bijzonder aan het onderzoek is de blik van buiten naar binnen. In een discussiesessie wordt gesproken met een selectie van medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en belangenorganisaties. In de volgende nieuwsbrief kunnen we meer melden over de uitkomsten.    
Wilt u alvast meer weten? Contact Mark Waaijenberg en/of lees meer over bestuurskrachtmetingen op onze website.
Ondersteuning provincie en gemeenten bij toekomstvisie ontwikkelingsbedrijf
Begin 2012 heeft B&A de provincie Noord-Holland en de gemeenten van Noord-Holland Noord ondersteund bij het
ontwikkelen van een toekomstvisie voor het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Op basis van de uitkomst van de discussie is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2012 een nieuwe samenwerking tussen de gemeenten, de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vastgesteld. Lees meer
| Meer weten? Contact Oscar Papa.
Doorwerking van uitgebrachte rekenkamerrapporten
Uit een evaluatie over de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest bleek het onvoldoende duidelijk te zijn wat de Raden, de Colleges van B&W en de ambtelijke organisatie met de aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken doen. B&A onderzocht, in opdracht van de rekenkamer, de doorwerking van de aanbevelingen. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de implementatie en effectiviteit van de aanbevelingen van de in de afgelopen jaren uitgevoerde rekenkameronderzoeken. Lees meer en/of download hier het onderzoeksrapport Rekenkamer, voor en door de Raad.
| Meer weten? Contact Yermo Wever.
Bestuurskrachtmeting Harlingen met nieuwe KING normenkader
In het voorjaar van 2012 heeft B&A de bestuurskracht van de gemeente Harlingen gemeten. Daarbij is voor het eerst in Nederland het nieuwe normenkader van KING toegepast, waarin het strategisch en handelend vermogen van de gemeente ten aanzien van maatschappelijke opgaven centraal staat. Het bestuurskrachtonderzoek bestond uit zes fases. Naast een gedegen voorbereiding op het onderzoek en feitenonderzoek vormden sessies met zowel de gemeenschap, ambtelijke organisatie als college, management en gemeenteraad een belangrijk onderdeel. Tot slot, werden drie scenario’s gewogen die het meest zouden bijdragen aan de bestuurskracht van Harlingen. Lees meer 
| Meer weten? Contact Yermo Wever.
Hoe vult de gemeenteraad haar kaderstellende rol in?
Met de invoering van het dualisme zo’n 10 jaar geleden heeft de gemeenteraad een specifieke rol ten opzichte van het College van B&W gekregen. Behalve dat hij volksvertegenwoordiger dient te zijn, heeft de raad een kaderstellende (= opdrachtgevende) en controlerende rol. B&A onderzoekt voor de rekenkamercommissie Waalwijk hoe de raad tegen deze rol aankijkt en in hoeverre in de praktijk daaraan invulling wordt gegeven. De rekenkamercommissie wil op basis van de uitkomsten van het onderzoek een bijdrage leveren aan de verbetering van de wijze(n) van kaderstelling door de raad en daarmee tot een vergroting van de invloed van de raad op het beleidsproces. Lees meer
| Meer weten? Contact Ruud Rottier.
Evaluatie rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn
De rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn heeft B&A gevraagd om na te gaan in hoeverre de rekenkamer in de periode 2008-2010 op een doelmatige en doeltreffende wijze heeft gefunctioneerd. Het onderzoek had twee doelstellingen: inzicht in het functioneren van de rekenkamercommissie en het verkennen van de wijze waarop de rekenkamerfunctie kan worden ingevuld na de gemeentelijke herindeling (met Rijnwoude en Boskoop) in 2014. Lees meer 
| Meer weten? Contact Yermo Wever.
Omgang "externe inhuur" door gemeente

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voert B&A een onderzoek uit naar de zogenaamde ‘externe inhuur’. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe gaat de gemeente om met de inhuur van derden, voldoet deze inhuur aan beleidsmatig gestelde uitgangspunten betreffende doelmatigheid, rechtmatigheid, zorgvuldigheid en transparantie en hoe wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide dossieranalyse en een aanvullende gespreksronde met de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden.
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg

Ondersteuning sociale partners bij de ontwikkeling van een arbocatalogus voor de metaalsectoren
De sociale partners in de metaalbewerking en metalektro werken sinds 2005 gezamenlijk aan de ontwikkeling van een arbocatalogus voor de metaalbranche onder de vlag ‘5xbeter - werken is gezond’. B&A is gevraagd om, net als in 2011, de projectorganisatie '5xbeter' te ondersteunen en de sociale partners te begeleiden bij de verdere ontwikkeling van de arbocatalogus. De komende periode zal het accent worden gelegd op communicatie (effectieve doelgroepdifferentiatie), het verduurzamen van de resultaten en verworvenheden van 5xbeter en het oppakken van nieuwe relevante arbeidsrisico’s in de sectoren. Lees meer
| Meer weten? Contact Guy Monod de Froideville. Kijk voor meer informatie over de arbocatalogus op www.5xbeter.nl
Agenda

6e Grote Dag van de Kleine Gemeenten, 4 oktober 2012
De dag gaat over effectief samenwerken en het delen van kennis. Wat zijn de problemen, maar vooral ook waar liggen de oplossingen? Een dag van inspiratie, praktische antwoorden, handreikingen en best practices.
| Meer congresinfo

Van Slingelandt-lezing,
11 oktober 2012 
De lezing wordt verzorgd door een vooraanstaand denker op het terrein van het openbaar bestuur: prof.dr. Pieter Winsemius en staat in het teken van burgerbetrokkenheid in lijn met het WRR rapport 'Vertrouwen in de burger'.
| Meer congresinfo

Congres sociale media voor steden en gemeenten, 22 oktober 2012
 
Een praktijkgericht congres over de mogelijkheden en uitdagingen van sociale media bij steden en gemeenten in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten
| Meer congresinfo 
Leestip
Sociale media: praktijkervaringen van en door gemeentebestuurders
Het actieprogramma Lokaal Bestuur wil met dit boekje inspiratie bieden via praktijkervaringen die laten zien hoe gemeentebestuurders social media inzetten. | Het boekje is online te lezen.
Analyse Rijksbegroting 2013. Gevolgen voor stad en regio.
Door Platform31 de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Downloaden.
Surftip
Op www.waarstaatjegemeente.nl
kunnen gemeenten eigen prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten op verschillende maatschappelijke terreinen. Zo ontdek je als gemeente op welke gebieden je jezelf nog kunt verbeteren en van welke gemeenten je kunt leren.
Best Gejat Prijs 2011
Ieder jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een gemeentelijk duo: de gemeente die het beste een idee of toepassing heeft overgenomen, en de gemeente waarvan het idee is "gejat". Aanmelden kan tot 1 november 2012
      
B&A is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. Lees meer
Contact
Vestiging Den Haag
Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Prinses Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag
routebeschrijving
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
Correspondentieadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

Verwandte Newsletter

Bagroep.nl

Kategorien: Andere | Sonstiges
Alter: 19 - 30 Jahr 31 - 64 Jahre 65 Jahre und älter

© 2019