B&A nieuwsbrief, Beleid & Monitoring - november 2013

5 jahre vor
  • Html
  • Text
Deze email van B&A online bekijken.
B&A nieuwsbrief - Beleid & Monitoring
november 2013
B&A voor hoogwaardig onderzoek met gebruikswaarde!
Programma Gemeenten van de Toekomst gelanceerd met webplatform en nieuwsbrief
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het webplatform en het gelijknamige programma 'Gemeenten van de Toekomst' gelanceerd. Met dit programma ondersteunt het ministerie van BZK gemeenten bij de decentralisaties in het sociaal domein. De ambitie is om alle initiatieven en ontwikkelingen rond de decentralisaties onder één paraplu bij elkaar te brengen, zodat zij elkaar maximaal kunnen versterken en gemeenten hun werkzaamheden binnen het sociaal domein in samenhang kunnen organiseren. Op de website staan onder meer praktijkvoorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen.
| Kijk op www.gemeentenvandetoekomst ook voor aanmelden nieuwsbrief.
Totstandkoming van de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Concept Havenstrategie: “Port of Moerdijk 2030” geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk volop kansen  biedt om de komende decennia verder te groeien. Groei die nodig is voor economie en werkgelegenheid in een vitale regio West-Brabant. B&A heeft de totstandkoming van deze Havenstrategie begeleid met een open en transparant proces. Lees verder
| Benieuwd naar de inhoud van de Concept Havenstrategie Moerdijk 2030? Kijk op: www.havenvanmoerdijk.nl
| Meer weten? Contact Oscar Papa
Evaluatie van de Transparantiebenchmark
In de zomer van 2013 heeft B&A de werking van de Transparantiebenchmark geëvalueerd. De benchmark is een instrument van het ministerie van EZ waarmee de transparantie op MVO-criteria (als milieu, mensenrechten en het tegengaan van omkoping) van de jaarverslaglegging van de 460 grootste ondernemingen van Nederland wordt gemeten. Het nieuwe kabinetsstandpunt betreffende het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid en de aanpassing van de Europese richtlijn voor jaarverslaglegging waarin grote ondernemingen worden verplicht om in hun jaarverslag te rapporteren over MVO-thema’s waren aanleiding voor de evaluatie. De volledige resultaten zullen eind dit jaar openbaar worden gemaakt.
| Meer weten? Contact Yermo Wever
Maatschappelijk aanbesteden in Zwolle: activering van dak- en thuislozen
De gemeente Zwolle koos in 2012 voor maatschappelijk aanbesteden als aanpak om te komen tot een vernieuwend aanbod voor de dagactivering van dak- en thuislozen. De gemeente had al enkele jaren het motto ‘Samen maken we de stad’ en maatschappelijk aanbesteden past daar goed in. B&A ondersteunde de gemeente bij het proces van maatschappelijk aanbesteden. Op basis van de opgedane ervaring neemt gemeente Zwolle inmiddels samen met andere gemeenten deel aan de Community of Practice Maatschappelijk aanbesteden. De gemeente bouwt in het kader van de drie decentralisaties voort op de ervaringen met maatschappelijk aanbesteden. Lees verder
| Naslag (pdf): Maatschappelijk aanbesteden. Mogen wij u inspireren?
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Effecten kabinetsmaatregelen AWBZ en Wmo na zorgakkoord
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft B&A onderzoek gedaan naar de effecten van de kabinetsmaatregelen in de AWBZ en de Wmo. Gebruikmakend van beschikbare, openbare bronnen is een inschatting gemaakt van het aantal bewoners uit de gemeente Den Haag dat de komende jaren te maken krijgt met de gevolgen van deze verschillende maatregelen (huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en afschaffen zorgzwaartepakketten). Het onderzoek is door Wethouder Karsten Klein (CDA) in de Volkskrant aangehaald om aan te geven hoeveel bewoners geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in hun ondersteuning.
| Artikel Volkskrant: Gemeente Den Haag: korting thuiszorg in strijd met de wet
| Het rapport is te downloaden via www.denhaag.nl - zie bijlage 1
| Meer weten? Contact Yorick van den Berg
Dossieronderzoek Welzijnsstichting Carion
Begin 2013 is het faillissement aangevraagd voor de brede welzijnsstichting Carion. De gemeente Rheden stond borg voor een aantal leningen van de bank aan Carion, waarvan ten tijde van het faillissement nog een bedrag openstond. Naar aanleiding van het faillissement heeft de gemeenteraad van de gemeente Rheden B&A gevraagd een dossieronderzoek uit te voeren naar het gevoerde gemeentelijk bestuur in het dossier Carion. Lees verder
| Download Rapportage raadsonderzoek dossier Carion
| Meer weten? Contact Mark Waaijenberg
Leestip
Zelforganisatie gaat niet vanzelf
De gewenste ‘participatie-samenleving’ uit de Troonrede komt er niet vanzelf. Dat blijkt uit de evaluatie van Platform31 van bewoners-initiatieven in Nederland: ‘Zelforganisatie in New Towns’. Met de juiste stimulans en facilitering zijn bewoners in staat kleine projecten succesvol van de grond te tillen.
|
Naar download pagina
Contracteren voor maatschappelijk resultaat
B&A onderscheidt drie hoofdvormen van contracteren: inbesteden, aanbesteden/subsidiëren en doordecentraliseren. In deze notitie beschrijven we vormen van aanbesteden. | Download notitie
Agenda
Lunchlezing in stadhuis Zwolle over maatschappelijk aanbesteden,
26 november 2013
Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is al lang niet meer (alleen) het feestje van de gemeente. De creativiteit en betrokkenheid van organisaties, bedrijven en inwoners zijn nodig om tot een oplossing te komen. Maar hoe kun je de kennis en kunde van al deze partijen zo goed mogelijk benutten? Dat is een vraag die in Zwolle al langer hoog op de agenda staat. Het is het thema van de lunchlezing op 26 november. Mark Waaijenberg van B&A spreekt.
| Info & aanmelden
      
B&A  is een advies- en uitvoeringsorganisatie die maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. B&A helpt opdrachtgevers met monitoring, analyses en advies. Daarnaast voert B&A in gemeenten ook zelf diensten uit. Onze ervaring en expertise ligt bij uitstek op het gebied van (wijk)welzijn, zorg, jeugd en werk.
Lees meer
CONTACT


Wilt u van gedachten wisselen of bent u benieuwd naar onze methodieken? Ik hoor het graag van u.
Yermo Wever
Adviseur
y.wever@bagroep.nl
B&A

Bezoekadres:
Pr. Margrietplantsoen 87
2595 BR  Den Haag

Postadres:
Postbus 829
2501 CV Den Haag
info@bagroep.nl
www.bagroep.nl
UITGELICHT
Uitvoeringsprojecten en samenwerkingsverbanden 
KING-keurmerk
B&A heeft in 2011 het
KING-keurmerk voor Bestuurskrachtonderzoek” toegekend gekregen. Met dit keurmerk kunnen gemeenten er op vertrouwen dat B&A voldoet aan onafhankelijke kwaliteitseisen die aan bestuurskrachtonderzoek worden gesteld.
Afmelden  |  Doorsturen  |  Reageren  |  Website  |  Aanmelden  |  Profiel wijzigen

Teilen Sie diesen Newsletter

© 2019